เพลง

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553

สาธิตการสอน ( 10 กุมภาพันธ์ 2553 )

สาธิตการสอน ( 10 กุมภาพันธ์ 2553 )
สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันที่เก่าเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ สำหรับในวันนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะจะ ได้สาธิตการสอนแล้วทุกคนดูเหมือนจะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีค่ะ แต่ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ดีเพราะกลัวว่าสอนไม่ถูก(แต่เค้าว่ากันว่ผิดเป็นครู)ดังนั้นเราจะเป็นครูเราก็ผิดบ้าง ซึ่งในการสอนของแต่ละคนอาจารย์ก็ได้แนะนำวิธีการสอนได้อย่างละเอียด ซึ่งในวันนี้ได้สอน 3 กลุ่ม คือกลู่ม B หน่วยดอกไม้ซึ่งเป็นกลุ่มของเราด้วยตื่นเต้นตื่นเต้นแต่มองดูเวลาก็ล่วงเลยมากมายแล้วกลัวว่าจะไม่ได้สอนแต่เวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงจนได้เราได้สาธิตการสอนจนได้โดยมีเสียงอาจารย์เรียก" เอ้ากลุ่มอนุบาล 3 " *-*โอ้...ตื่นเต้น
แผนการจัดประสบการณ์หน่วยดอกไม้ (เรื่องการปลูกดอกไม้)
อนุบาล 3 วันที่ 3

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1.เด็กๆบอกขั้นตอนการปลูกดอกไม้โดยการปักชำอย่างง่ายๆได้
2.เด็กๆสามารถปลูกดอกไม้ได้
3.เด็กๆปฏิบัติตามคำสั่งได้
กิจกรรมการสอน
ขั้นนำ
ครูและเด็กๆร่วมกันร้องเพลง"ปลูกดอกไม้"
ขั้นสอน
1.ครูและเด็กร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเพลงโดยใช้คำถามดังนี้
- เด็กๆเคยปลูกดอกไม้อะไรบ้าง
- เด็กๆมีวิธีปลูกดอกไม้อย่างไรบ้าง
2.ครูและเด็กร่วมกันวางแผนปลูกดอกไม้
3.ครูและเด็กร่วมกันสร้างข้อตกลง( ไม่แย่งของกัน เก็บของเข้าที่เมื่อทำกิจกรรมเสร็จ)
4.ครูแนะนำอุปกรณ์ในการปลูกดอกไม้
5.ครูสาธิตวิธีการปลูกดอกไม้
6.เด็กปลูกดอกไม้และมอบหมายหน้าที่ในการดูแลดอกไม้ของตนเอง
ขั้นสรุป
ครูและเด็กร่วมกันสรุปเรื่องกิจกรรมการปลูกดอกไม้ที่ได้ปฏิบัติ

สื่อ
1.ดิน
2.อุปกรณ์ในการปลูกดอกไม้
3.ต้นคุณนายตื่นสาย
4.น้ำ
5.เพลง ปลูกดอกไม้
" มาซิจ๊ะเชิญเธอมา มาปลูกดอกไม้กันเถอะ
มาซิจ๊ะเชิญเธอมา มาปลูกดอกไม้ด้วยกัน
ปลูกดอกไม้ในวันนี้ เพื่อโลกที่สวยงามสดใส
ทั้งช่วยลดโลกร้อน ช่วยอากาศแจ่มใส
มามะเร็วไว ร่วมใจกันปลูก"
การประเมิน
1.สังเกตการตอบคำถาม
2.สังเกตจากการทำกิจกรรม

****การบูรณาการสอนทางคณิตศาสตร์ เรื่องการวัด การชั่ง การตวง โดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย ( กิจกรรมการปลูกดอกไม้)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553

บันทึกการเข้าเรียนวันที่7มกราคม 2553

วันนี้เป็นวันเปิดเรียนในปีแรกของปีเสือ คือ พ.ศ. 2553 หลังจากที่ไม่ได้เรียนอยู่หลายสัปดาห์เนื่องจากตรงกับวันสอบกลางภาค และ วันหยุดปีใหม่วันนี้อาจารย์จินตนา ได้สอน เนื้อหามากมาย ดิฉันพอสรุปได้ดังนี้คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ที่เด็กๆ ควรทราบ เช่น-ตัวเลข เช่น วันที่ เพื่อเด็กๆจะได้รู้ว่าวันนี้เป็นวันอะไร และเพื่อเป็นหลักฐานในการมาเรียนของเด็ก ๆวันเกิด อายุ เลขห้อง เช่น อนุบาล 2/2 เบอร์โทรศัพท์ เราอาจจะให้เด็กเขียนหรือบอกก็ได้คณิตศาสตร์ที่ดีมีความสมดุลต่อไปนี้-เน้นกระบวนการคิดและพัฒนาความคิดรวบยอด-เน้นการเรียนรู้ภาษาและการใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับกิจกรรม(ชีวิตประจำวันไม่ใช่การท่องจำ เช่น เช้า กลางวัน เย็น)-แนะนำคำศัพท์ใหม่ๆ และลักษณะอย่างค่อยเป็นค่อยไป-สร้างเสริมให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นและค้นคว้าข้อมูลเพื่อให้ได้คำตอบ(ครูทำเป็นตัวอย่าง) ครูให้แรงเสริม-ส่งเสริมให้เด็กเกิดการรับรู้ สามารถบรรยายและค้นคว้าเพิ่มเติม-เน้นให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดมีทักษะคิดศาสตร์ไปพร้อมๆกัน-เปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นคว้าสำรวจปฏิบัติ รู้จักตัดสินใจได้ด้วยตนเอง(ถ้าจัดกิจกรรมให้สอดคล้องจะเกิดประสิทธิภาพ)หลักการสอนคณิตศาสตร์ครูปฐมวัยที่ดีนอกจากเข้าใจพัฒนาการเด็ก ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก และขอบข่ายของหลักสูตรอย่างลึกซึ้งแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจหลักการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างดีด้วย1. สอนให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน ในชีวิตประจำวันเด็กมีอะไรบ้างในแต่ละวัน เช่น ให้เด็กรินนมครึ่งแก้ว2. เปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่ทำให้พบคำตอบด้วยตนเอง เช่น หน่วยกล้วย กล้วย 1 หวี มีกี่ลูกให้เด็กนับ และเด็กกัดกี่คำหมด3. มีเป้าหมายและมีการวางแผนอย่างดี4.เอาใจใส่ในเรื่องการเรียนรู้และลำดับขั้นของการพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็ก5.ใช้วิธีการจดบันทึกพฤติกรรมหรือระเบียบพฤติการณ์ เพื่อใช้ในการวางแผนกิจกรรม (ต้องไม่ใส่ความรูสึกของครูเข้าไป เช่น น้องบีบี เกิดสงสาร จึงแบ่งของให้เพื่อน6. ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของเด็ก7. รู้จักใช้สถานการณ์ขณะนั้นให้เกิดประโยชน์8. ใช้วิธีการสอดแทรกกับชีวิตจริง เพื่อสอนความคิดรวบยอดที่ยากๆ9. ใช้วิธีให้เด็กมีส่วนร่วมหรือปฏิบัติการจริงเกี่ยวกับตัวเลขสำหรับบรรยากาศในการเรียนวันนี้แอร์ในห้องแรงมาก และปรับอุณหภูมิไม่ได้ ทำให้หนาวมาก เน้นว่าหนาวมาก อาจารย์สอนเนื้อหาบวกกับการยกตัวอย่างเสริมเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้น และอาจารย์ตั้งคำถามบางคำถามเพื่อนนักศึกษา รวมถึงตัวดิฉันไม่ตอบคำถาม สำหรับดิฉัน ดิฉันคิดไม่ออก แต่อาจารย์ก็ยกตัวอย่างต่างๆ จนดิฉันและเพื่อน ๆสามารถเข้าใจในการเรียนในคาบนี้ค่ะ

วันที่17ธันวาคม

อาจารย์ให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาของแต่ละกลุ่มลงในบล๊อกและให้นักศึกษาแต่ละคนไปศึกษาค้นคว้าของเพื่อนแต่ล่ะกลุ่มและร่วมกันแสดงความคิดเห็น

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่3(19พย 2552)

อาจารย์ได้สนทนา ในเรื่อง งานในคาบที่แล้ว แต่นักศึกษาไม่ได้ส่งงานในทาง E-Mail ห้อาจารย์ อาจารยร์จึงได้หารือ กับ นักศึกษาว่าจะทำอย่างไรเมื่อนักศึกษาไม่ส่งงานและอาจารย์ได้พูดถึงการไป สังเกตการสอนในโรงเรียนต่างๆว่าควรทำอย่าง เช่น การแต่งการที่ถูกระเบียบ การสังเกตุการสอนนักศึกษาควรเก็บข้อมูลด้วยการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ หรือการจดบันทึก และ อาจารย์ได้ให้นักศึกษา ร้องเพลงที่ตนร้องได้ และอาจารย์ได้สอนร้องเพลง เปิดเพลงจากคอมพิวเตอร์ให้ฟังเพื่อนให้นักศึกษานำไปใช้ในการสังเกตุการสอนครั้งนี้บรรยากาศในการเรียนบรรยากาศในการเรียนวันนี้ก็สนุกสนานเช่นเคย แต่มาตรึงเครียดตอน อาจารย์พูดถึงวิชาการจัดการเรียนรู้ ซึ่งในการทำงานในวิชานั้น ดิฉันก็น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่เขียนเรียงความได้น้อย เนื่องจากในคาบนั้น ดิฉันได้มาเรียนสาย 15 นาที ทำให้ดิฉันทำงานไม่ทันดิฉันจึงส่งไปเท่าที่ดิฉันเขียนทัน และอีกเหตุการณ์หนึ่ง คือ การเลือกโรงเรียนที่จะ ออกฝึกสอนดิฉันเลือกได้ที่โรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษม แต่ดิฉันรู้สึกเศร้าเพราะดิฉันไม่มีเพื่อนที่ดิฉันสนิทเลย เพราะตอนแรกดิฉันได้เลือกอีกโรงเรียนหนึ่งไปแต่อาจารย์รับแค่ 6 คน ดิฉันจึงออกมาเอง แต่ถึงอย่างไรดิฉันก็ได้ที่นี่แล้วดิฉันก็ยินดีค่ะ ถึงแม้ว่าจะไม่มีเพื่อนที่สนิทก็ตาม ถึงอย่างไรดิฉันก็อยู่ใกล้อาจารย์ที่มหาวิทยาลัย ท่านคงให้ โอกาส และ คำแนะนำกับดิฉัน ค่ะ...โอกาส ที่ดี มีให้ไขว่คว้ากันทุกคน แล้วแต่ว่าใครจะขวนขวายได้แค่ไหน...

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่2 (วันที่12 พย 2552)

วันนี้อาจารย์ได้แบ่งกลุ่ม 4-5 คน ดิฉันได้เรื่อง จิตวิทยาการเรียนรู้ อาจารย์ให้หาข้อมูลที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย และ อาจารย์ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันหาข้อมูล จากนั้นก็ส่งข้อมูลของตน ให้ตัวแทนของกลุ่ม ทาง E-Mailสำหรับ บรรยากาศในการเรียนคาบนี้ . . .การหาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ อินเทอเน็ต ช้ามากคะ การหาข้อมูลจึงต้องรอ นาน ทำให้เสียอารมณ์ ในการหาข้อมูล แต่ การเรียนการสอน ในคาบนี้สนุกมาก เพื่อน ๆ ได้สนทนากับอาจารย์ อย่างสนุกสนาน จนดิฉันหัวเราะ จนท้องเกร็งเลยค่ะ

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่1 วันพฤหัสบดีที่ 6พฤสจิกายน 2552

วันนี้เรียนคาบแรกอาจารย์ให้สร้างบล็อคขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อคพร้อมเขียนบันทึกหลังการเรียนการสอนทุกครั้ง